Preskočiť na hlavný obsah

Tréning rodičovských zručností január-marec 2023

Čo je Tréning rodičovských zručností?

Filiálna terapia alebo tréning rodičovských zručností je špeciálny 10-týždňový tréningový program pre rodičov, ktorý pomáha posilňovať vzťah medzi rodičom a dieťaťom použitím hrovej polhodinky raz týždenne. Skupinka 3-4 rodičov sa stretáva s lektorkou (bez detí) raz týždenne vo vopred dohodnutom čase.

  Výhody skupinovej formy tréningu:
 • rodičia spolu môžu zdieľať svoje skúsenosti, prežívanie procesu učenia sa nových zručností,
 • môžu si byť vzájomnou podporou a povzbudením,
 • navyše zažijú, že v tom nie sú sami a aj iní majú svoje ťažkosti a nie sú perfektní, či dokonalí, ale len dostatočne dobrí.

-na obsah-

Čo Vás na stretnutiach čaká?

Lektorka na spoločných stretnutiach učí a pomáha rodičom rozvíjať rodičovské zručnosti (reflektívne počúvanie, zadávanie hraníc, dávanie možností, oceňovanie dieťaťa, budovanie sebavedomia dieťaťa, reflektovanie pocitov dieťaťa a pod.). Preberajú sa témy spracované v manuály, precvičujú sa nové zručnosti, hovorí sa o tom, ako sa rodičom darí, pozerajú sa nahrávky z polhodiniek, poskytuje sa spätná väzba zameraná na posilnenie naučeného, a tak sa postupne rodič stáva istejší v používaní nových spôsobov ako BYŤ so svojim dieťaťom.

-na obsah-

Program stretnutí

 1. Stretnutie: Úvod k filiálnej terapii, základné princípy hrových polhodiniek, prvá zručnosť - Stopovanie.
 2. Stretnutie: Pocity a ich význam, druhá zručnosť - Pomenovávanie pocitov, vhodné hračky na hrové polhodinky s dieťaťom.
 3. Stretnutie: Čo robiť a čo nerobiť na hrových polhodinkách, tretia zručnosť - Reflektovanie.
 4. Stretnutie: Hranice a ich význam, štvrtá zručnosť - Zadávanie hraníc: model P - Z - D.
 5. Stretnutie: Časté „typické“ reakcie dospelých na neprimerané správanie detí, Nejasnosti a časté otázky rodičov z polhodiniek.
 6. Stretnutie: Učenie detí rozhodovať sa a preberať zodpovednosť, predchádzanie neprimeranému správaniu, učenie domácim pravidlám, piata zručnosť - Dávanie možností.
 7. Stretnutie: Budovanie pocitu kompetencie u dieťaťa, šiesta zručnosť - Posilňovanie sebavedomia - oceňovanie.
 8. Stretnutie: Vnútorná a vonkajšia motivácia.
 9. Stretnutie: Pokročilejšie zadávanie hraníc; Možnosti, ak zadávanie hraníc nefunguje.
 10. Stretnutie: Zhrnutie, odporúčania. Komentáre, dojmy, spätná väzba...

-na obsah-

Čo robíte doma s dieťaťom?

Popri spoločných stretnutiach si rodič osvojené zručnosti ďalej precvičuje ich používaním počas hrovej polhodinky s dieťaťom doma. Používa sa súbor špeciálne vybraných hračiek a prostredníctvom hry, ktorá je pre deti tým najprirodzenejším spôsobom komunikácie (deti v nej vyjadrujú to čo si myslia, čo cítia, aké majú túžby...) sa rodič snaží byť v kontakte so svojim dieťaťom. Každý týždeň sa tak dieťa na 30 minút stáva stredobodom rodičovho sveta. Počas tohto hrového stretnutia rodič vytvára akceptujúce prostredie, v ktorom sa dieťa cíti bezpečne a ľahšie vyjadruje prostredníctvom hry svoje obavy, radosti, starosti, túžby, hnev, samotu, nadšenie alebo pocity zlyhania. Hrová polhodinka nie je bežný čas spoločnej hry. Je to špeciálne hrové stretnutie, v ktorom dieťa udáva smer a rodič ho nasleduje.

-na obsah-

V čom je tréning rodičovských zručností nápomocný?

 • vďaka získaným zručnostiam rodič ľahšie porozumie potrebám svojho dieťaťa
 • bude si istejší pri zvládaní jeho emócií alebo aj v iných náročných situáciách
 • pomôže dieťaťu učiť sa sebakontrole a zodpovednosti
 • posilní samostatnosť a sebavedomie dieťaťa
 • -na obsah-

  Pri akých detských výzvach je tréning rodičovských zručností vhodný?

 • Ak má dieťa ťažkosti regulovať svoje emócie (prežíva nadmerný strach, hnev, smútok,...)
 • Ak má dieťa ťažkosti regulovať svoje správanie (porušuje hranice, nepočúva Vás, ...)
 • Ak je Vaše dieťa hanblivé, plaché
 • Ak má ťažkosti s adaptáciou v materskej škole
 • Ak je málo samostatné a neverí si
 • -na obsah-

  Kto Vás bude sprevádzať?

  Mgr. Marianna Kollárová, psychologička

  -na obsah-

  Termíny stretnutí

   január 2023
  • 09. 01.
  • 16. 01.
  • 23. 01.
  • 30. 01.
   február 2023
  • 06. 02.
  • 13. 02.
  • 20. 02.
  • 27. 02.
   marec 2023
  • 06. 03.
  • 13. 03.

  -na obsah-

  Informácie o stretnutiach

  Stretnutia budú prebiehať vždy v pondelok od 16:30 do 18:00 (dĺžka stretnutia súvisí s počtom účastníkov; pri nižšom počte účastníkov je to hodinové stretnutie, pri plnom počte - 4 účastníci trvá stretnutie hodinu a pol).

  Stretnutia budú prebiehať bez detí.
  Ďalšie plánovaná skupinka: apríl - jún 2023.
  Miesto konania: OZ ARCHA - Košice, Odborárska č. 01
  Pre koho je tréning určený: pre rodičov detí vo veku 3 - 10 rokov
  Maximálny počet účastníkov: 4
  CENA: 189 eur za 10 stretnutí pre jedného rodiča
  Cena zahŕňa študijné materiály, technické a organizačné zabezpečenie, malé občerstvenie a lektorné.

  -na obsah-

  Podmienky účasti na kurze

  Vaša registrácia bude záväzná a Vy budete zaradená/-ý do kurzu, až na základe uhradenia zaslanej faktúry v stanovenom termíne po Vašom prihlásení. Tento poplatok je nevratný a slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou kurzu. V prípade, že sa rozhodnete kurz nezačať, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu. Ak sa v priebehu kurzu rozhodnete, že kurz nedokončíte, uhradený poplatok Vám nevraciame. Ďakujeme, že rozumiete tomu, že kurz aj po Vašom odchode musí pokračovať so všetkými vopred stanovenými nákladmi a na Vaše miesto už nie je možné vziať náhradníka.

  Nevyhnutná je Vaša účasť na všetkých desiatich tréningových stretnutiach. V prípade Vašej neúčasti na nejakom stretnutí, je potrebné si samostatne doštudovať témy z vynechaného stretnutia. Neoddeliteľnou súčasťou stretnutí je plnenie si domácich úloh a uskutočnenie jednej hrovej polhodinky s dieťaťom každý týždeň.

  Uhradením poplatku vyjadrujete svoj súhlas s podmienkami účasti na kurze.

  -na obsah-

  Prihlásenie

  V prípade záujmu sa môžete prihlásiť cez tento prihlasovací formulár.

  -na obsah-

  Spätná väzba od rodičov po absolvovaní Tréningu rodičovských zručností

  Absolvovanie filiálnej terapie určite pre mňa malo význam, nakoľko mi pomohlo lepšie pochopiť správanie sa našej dcéry. Dôvodom účasti na tejto terapii bola citlivá a introvertnejšia povaha našej dcéry. Stretnutia mne aj môjmu manželovi pomohli pri osvojení si spôsobov komunikácie s dcérou, pomohli nám chápať dcérino správanie. Pani lektorka-psychologička nás naučila, ako pracovať s dcérou a poskytla nám neoceniteľné rady. Ako rodičia sme sa tak transformovali do pozície "terapeuta" a vedeli využit spôsoby a nástroje na lepšie pochopenie dieťata. Filiálna terapia nás naučila pochopiť jeden podstatný fakt, a to ten, že to, aká dcéra je, je súčasťou jej povahy. Filiálnu terapiu by som určite odporučila, nakoľko po jej ukončení môžem povedať, že sa zmenilo ako dcérino správanie, tak aj moje vnímanie jej "problému". Akokoľvek, ako sme na začiatku videli a vnímali, že naša dcérka má nejaký vnutorný problém a snaží sa ho riešiť, dnes vidíme, že je dcérka omnoho vyrovnanejšia, pokojnejšia a spokojnejšia. Pani lektorke môžme iba ďakovať.
  p. Lívia

  V tomto tréningu rodičovských zručností je láskavým a zábavným spôsobom vysvetlené ako ľahko a jednoducho sa dajú urobiť významné pokroky s našimi deťmi, ak veci robíme naplno a s porozumením. S porozumením k našim deťom, ale aj sami k sebe. Uvedomenie si toho, čo netreba opakovať z minulosti, vedome prežit to, čo robíme v prítomnosti a tešit sa z výsledkov, ktoré to prinesie v budúcnosti je spolu s láskou to najdôležitejšie, čo môžme našim deťom ako rodičia dať :)
  p. Valentína

  -na obsah-  Obľúbené príspevky z tohto blogu

  Rodina z historickej perspektívy

  Tento text je súčasťou dizertačnej práce: „Psychologické charakteristiky rodiča a rodiny v kontexte rôznych typov rodín“ (Husovská, 2014) Článok "Rodina z historickej perspektívy" , ktorého autorkou je PhD. Daniela Husovská , podlieha licencii Creative Commons Uveďte pôvod-Nepoužívajte komerčne 4.0 Mezinárodná . Mgr. Daniela Husovská, PhD. Ak v súčasnosti hovoríme o tom, ako sa rodina mení, ako naberá rôznorodé formy, môže byť užitočné obzrieť sa späť do histórie a zachytiť, akým vývinom rodina prešla. Vďaka tomu môžeme dať súčasný stav rodín do širších súvislostí a hlbšie porozumieť, čo všetko formovalo rodiny do dnešnej podoby. Pôvod slov, ktoré sa zaužívali pre označenie rodinného spoločenstva, nám objasňuje, aký charakter mala rodina v dávnych dobách. Latinský termín familia z etymologického hľadiska označoval všetkých, ktorí obývali jeden príbytok, teda aj sluhov a otrokov nielen pokrvných príbuzných. ©The Metropolitan Museum of Art Na čele rodin

  Podporná skupina pre odborníčky poskytujúce hrovú terapiu CCPT

  Miesto úvodu si dovolím citovať Irvina B. Yaloma z jeho knihy Chvála psychoterapie, ktorý bol v čase písania svojej knihy 10 rokov členom pravidelnej podpornej skupiny. „Osobne považujem za mocný ochranný val pred mnohými rizikami psychoterapeutickej práce podporné psychoterapeutické skupiny. Pritom žiadna z konkrétnych charakteristík skupiny nie je taká nevyhnutná ako to, aby skupina ponúkala bezpečnú a dôvernú arénu umožňujúcu podeliť sa o stresy z osobného aj pracovného života. Ak členov skupiny nezaťažuje vzájomná osobná nezlučiteľnosť, nepotrebuje skupina skúsených terapeutov profesionálne vedenie. Neprítomnosť stanoveného vodcu v skutočnosti umožňuje členom plne uplatniť svoje zručnosti. Vytvoriť podpornú skupinu je ľahšie, než by si ktokoľvek mohol myslieť. Nie je treba nič viac než rozhodnutie jedného či dvoch odhodlaných jedincov, ktorí vypracujú zoznam kolegov, ktorí sa ku sebe hodia, spoja sa s nimi a zjednajú čas a miesto stretnutia. Skupiny sú mocným nástrojom podpor