Preskočiť na hlavný obsah

Tréning rodičovských zručnostíČo je Tréning rodičovských zručností?

Filiálna terapia alebo tréning rodičovských zručností je špeciálny 10-týždňový tréningový program pre rodičov, ktorý pomáha posilňovať vzťah medzi rodičom a dieťaťom použitím hrovej polhodinky raz týždenne. Skupinka 3-4 rodičov sa stretáva s lektorkami (bez detí) raz týždenne vo vopred dohodnutom čase.

  Výhody skupinovej formy tréningu:
 • rodičia spolu môžu zdieľať svoje skúsenosti, prežívanie procesu učenia sa nových zručností,
 • môžu si byť vzájomnou podporou a povzbudením,
 • navyše zažijú, že v tom nie sú sami a aj iní majú svoje ťažkosti a nie sú perfektní, či dokonalí, ale len dostatočne dobrí.

-na obsah-

Čo Vás na stretnutiach čaká?

Lektorky na spoločných stretnutiach učia a pomáhajú rodičom rozvíjať rodičovské zručnosti (reflektívne počúvanie, zadávanie hraníc, dávanie možností, oceňovanie dieťaťa, budovanie sebavedomia dieťaťa, reflektovanie pocitov dieťaťa a pod.). Preberajú sa témy spracované v manuáli, precvičujú sa nové zručnosti, hovorí sa o tom, ako sa rodičom darí, pozerajú sa nahrávky z polhodiniek, poskytuje sa spätná väzba zameraná na posilnenie naučeného, a tak sa postupne rodič stáva istejší v používaní nových spôsobov ako byť so svojim dieťaťom.

-na obsah-

Program stretnutí

 • 1. Stretnutie: Úvod k filiálnej terapii, základné princípy hrových polhodiniek, prvá zručnosť - Stopovanie
 • 2. Stretnutie: Pocity a ich význam, druhá zručnosť – Pomenovávanie pocitov, vhodné hračky na hrové polhodinky s dieťaťom
 • 3. Stretnutie: Čo robiť a čo nerobiť na hrových polhodinkách, tretia zručnosť – Reflektovanie
 • 4. Stretnutie: Hranice a ich význam, štvrtá zručnosť – Zadávanie hraníc: model P – Z – D
 • 5. Stretnutie: Časté „typické“ reakcie dospelých na neprimerané správanie detí, Nejasnosti a časté otázky rodičov z polhodiniek
 • 6. Stretnutie: Učenie detí rozhodovať sa a preberať zodpovednosť, predchádzanie neprimeranému správaniu, učenie domácim pravidlám, piata zručnosť – Dávanie možností
 • 7. Stretnutie: Budovanie pocitu kompetencie u dieťaťa, šiesta zručnosť – Posilňovanie sebavedomia - oceňovanie
 • 8. Stretnutie: Vnútorná a vonkajšia motivácia
 • 9. Stretnutie: Pokročilejšie zadávanie hraníc; Možnosti, ak zadávanie hraníc nefunguje
 • 10. Stretnutie: Zhrnutie, odporúčania.
 • 11. Záverečné stretnutie: Komentáre, dojmy, spätná väzba...
 • -na obsah-

  Čo robíte doma s dieťaťom?

  Popri spoločných stretnutiach si rodič osvojené zručnosti ďalej precvičuje ich používaním počas hrovej polhodinky s dieťaťom doma. Používa sa súbor špeciálne vybraných hračiek a prostredníctvom hry, ktorá je pre deti tým najprirodzenejším spôsobom komunikácie (deti v nej vyjadrujú to čo si myslia, čo cítia, aké majú túžby...) sa rodič snaží byť v kontakte so svojim dieťaťom.

  Každý týždeň sa tak dieťa na 30 minút stáva stredobodom rodičovho sveta. Počas tohto hrového stretnutia rodič vytvára akceptujúce prostredie, v ktorom sa dieťa cíti bezpečne a ľahšie vyjadruje prostredníctvom hry svoje obavy, radosti, starosti, túžby, hnev, samotu, nadšenie alebo pocity zlyhania. Hrová polhodinka nie je bežný čas spoločnej hry. Je to špeciálne hrové stretnutie, v ktorom dieťa udáva smer a rodič ho nasleduje.

  -na obsah-

  V čom je tréning rodičovských zručností nápomocný?

 • vďaka získaným zručnostiam rodič ľahšie porozumie potrebám svojho dieťaťa
 • bude si istejší pri zvládaní jeho emócií alebo aj v iných náročných situáciách
 • pomôže dieťaťu učiť sa sebakontrole a zodpovednosti
 • posilní samostatnosť a sebavedomie dieťaťa
 • -na obsah-

  Pri akých detských výzvach je tréning rodičovských zručností vhodný?

 • Ak má dieťa ťažkosti regulovať svoje emócie (prežíva nadmerný strach, hnev, smútok,...)
 • Ak má dieťa ťažkosti regulovať svoje správanie (porušuje hranice, nepočúva Vás, ...)
 • Ak je Vaše dieťa hanblivé, plaché
 • Ak má ťažkosti s adaptáciou v materskej škole
 • Ak je málo samostatné a neverí si
 • -na obsah-

  Kto Vás bude sprevádzať?

 • Mgr. Daniela Husovská, PhD.
 • Mgr. Marianna Kollárová
 • Termíny stretnutí

  Prvé stretnutie sa uskutoční podľa počtu prihlásených buď 25.4., alebo 2.5.2022 . Účastníci budú o termíne prvého stretnutia vopred informovaní.

  Stretnutia sa uskutočnia vždy v pondelok, v čase od 16:30 do 18:00

   Apríl
  • 25.04.
   Máj
  • 02. 05.
  • 09. 05.
  • 16. 05.
  • 23. 05.
  • 30. 05.
   Jún
  • 06. 06.
  • 13. 06.
  • 20. 06.
  • 27. 06.
   Júl
  • 04.07.

  -na obsah-

  Organizačné

 • Stretnutia budú prebiehať bez detí.
 • Miesto konania: OZ ARCHA – Košice, Odborárska č. 1
 • Pre koho je tréning určený: pre rodičov detí vo veku 3 – 10 rokov
 • Maximálny počet účastníkov: 4
 • CENA: 189 eur za 11 stretnutí pre jedného rodiča
 • Cena zahŕňa študijné materiály, malé občerstvenie a lektorné
 • -na obsah-

  Podmienky účasti na kurze

  Vaša registrácia bude záväzná a Vy budete zaradená/-ý do kurzu, až na základe uhradenia zaslanej faktúry v stanovenom termíne po Vašom prihlásení. Tento poplatok je nevratný a slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou kurzu. V prípade, že sa rozhodnete kurz nezačať, akceptujeme, ak za seba pošlete náhradu. Ak sa v priebehu kurzu rozhodnete, že kurz nedokončíte, uhradený poplatok Vám nevraciame. Ďakujeme, že rozumiete tomu, že kurz aj po Vašom odchode musí pokračovať so všetkými vopred stanovenými nákladmi a na Vaše miesto už nie je možné vziať náhradníka.

  Nevyhnutná je Vaša účasť na všetkých desiatich tréningových stretnutiach. V prípade Vašej neúčasti na nejakom stretnutí, je potrebné si samostatne doštudovať témy z vynechaného stretnutia. Neoddeliteľnou súčasťou stretnutí je plnenie si domácich úloh a uskutočnenie jednej hrovej polhodinky s dieťaťom každý týždeň.

  Uhradením poplatku vyjadrujete svoj súhlas s podmienkami účasti na kurze.

  -na obsah-

  Prihlásenie

  V prípade záujmu sa môžete prihlásiť cez tento prihlasovací formulár.

  -na obsah-  Obľúbené príspevky z tohto blogu

  Rodina z historickej perspektívy

  Tento text je súčasťou dizertačnej práce: „Psychologické charakteristiky rodiča a rodiny v kontexte rôznych typov rodín“ (Husovská, 2014) Článok "Rodina z historickej perspektívy" , ktorého autorkou je PhD. Daniela Husovská , podlieha licencii Creative Commons Uveďte pôvod-Nepoužívajte komerčne 4.0 Mezinárodná . Mgr. Daniela Husovská, PhD. Ak v súčasnosti hovoríme o tom, ako sa rodina mení, ako naberá rôznorodé formy, môže byť užitočné obzrieť sa späť do histórie a zachytiť, akým vývinom rodina prešla. Vďaka tomu môžeme dať súčasný stav rodín do širších súvislostí a hlbšie porozumieť, čo všetko formovalo rodiny do dnešnej podoby. Pôvod slov, ktoré sa zaužívali pre označenie rodinného spoločenstva, nám objasňuje, aký charakter mala rodina v dávnych dobách. Latinský termín familia z etymologického hľadiska označoval všetkých, ktorí obývali jeden príbytok, teda aj sluhov a otrokov nielen pokrvných príbuzných. ©The Metropolitan Museum of Art Na čele rodin

  Vzťahová väzba

  Mgr. Daniela Husovská, PhD. Do odbornej psychologickej literatúry, v ktorej centre je rodič a dieťa (mama a dieťa), dnes neodmysliteľne patrí teória pripútania a bohaté poznanie, ktoré podnietila. Jej základným postulátom je, že deti sú už od narodenia vybavené špecifickým správaním, ktoré môžeme nazvať „attachmentové“ („pripútavacie“) správanie. Prvýkrát na neho upozornil a pomenoval anglický psychiater John Bowlby (1969/82, 1973, 1980 in Rutter et al., 2009). Ide o správanie, ktorého hlavnou úlohou je privolať rodiča (človeka, ktorý sa o dieťa prevažne stará) v situácii ohrozenia. Dieťa môže ohrozenie vnímať zvonku, ak sa napr. objaví v jeho blízkosti niekto cudzí, alebo aj zvnútra, ak sa cíti v nepohode (je hladné, unavené,...) (Cassidy, 2008). ©The Metropolitan Museum of Art V oboch prípadoch sa snaží svojím správaním privolať svojho opatrovateľa, aby ho ochránil alebo sa postaral o jeho pohodlie. Toto „pripútavacie“ správanie má veľmi dôležitú funkciu – zabezpečuj