Preskočiť na hlavný obsah

prednášajúci

Sian Phillips - spolutvorkyňa programu panelových diskusií a odborných videonahrávok z Kanadskej strany

Pracuje ako psychologička v súkromnej praxi v meste Kingston v Kanade. Titul PhD. získala na Torontskej univerzite v roku 1996 a odvtedy pracuje s deťmi a rodinami v Kingstone. Špecializuje sa na posudzovanie traumy a ťažkostí vo vzťahovej väzbe. Pracuje s deťmi, pestúnskymi a adoptívnymi rodičmi využívajúc Dyadickú vývinovú psychoterapiu (DDP)®©.

Tento vzrušujúci spôsob práce pomáha rodičom rozumieť, čo sa nachádza na pozadí problémového správania a poskytuje bezpečný a empatický vzťah, v ktorom deti môžu začať preskúmavať traumatické, zraňujúce a zahanbujúce zážitky a čo je dôležité, učiť sa prežívať samých seba inak.

Sian je certifikovanou DDP psychoterapeutkou, konzultantkou a medzinárodnou trénerkou. V súčasnosti sa snaží pomôcť vzdelávaciemu systému, aby lepšie rozumel deťom, ktoré prežili vývinovú traumu. Vytvorila špecializované školské programy pre deti, ktoré nedokážu fungovať v bežnom školskom systéme kvôli svojim traumám a ťažkostiam v oblasti vzťahovej väzby. Viac o tejto práci sa môžete dozvedieť na https://www.traumainformededucation.ca. Sian poskytuje tréning iným odborníkom a odborníčkam, aby im pomohla rozvinúť väčšie porozumenie v tom, ako trauma vplýva na všetky oblasti vývinu a ako vytvárať vzťahové bezpečie ako základ pre rozvinutie dôvery a uzdravenia.

Sian vydala v posledných rokoch dve knihy:

-na obsah-

Deni Melim, DSc RHL (Doctor of Science, rehabilitation and health leadership) - učiteľka na základnej škole v meste Kingston, v provincii Ontario, Kanada

Je učiteľkou s viac ako 20-ročnou praxou priamej práce v triede a so vzdelávaním detí so špeciálnymi potrebami. V súčasnosti učí 10.-ty rok v triede s názvom „Belong“ (Patriť) v meste Kingston. Belong je inovatívne a špecializované vzdelávanie venujúce sa podpore žiakov/čok základných škôl s vývinovou traumou.

Bakalársky a magisterský titul získala v odbore vzdelávanie a v súčasnosti dokončuje svoju dizertačnú prácu na Queen’s University so zameraním na vedenie a implementovanie procesov preventívneho a na traumu citlivého prístupu.

Deni prezentuje na konferenciách zameraných na tému traumy a pravidelne prednáša na Pedagogickej fakulte Queen’s University a St. Lawrence College (Kingston).

Je konzultantkou v oblasti vzdelávania pre Program terapeutickej rodinnej starostlivosti (Therapeutic Family Care Program) v Ontáriu a spoluautorkou knihy - Belonging: Relationship-Based Approach for Trauma-Informed Education (2020). Prináležať: Prístup založený na vzťahu pre vzdelávanie citlivé voči traume.

-na obsah-

Michael Blackburn

V súčasnosti pracuje v Rade škôl v okrese Limestone, kde vedie oblasť špeciálneho vzdelávania a duševného zdravia. V minulosti bol 13 rokov riaditeľom školy a spolu s učiteľmi a učiteľkami, rodinami a žiakmi/čkami pracoval na tom, aby získaval skúsenosti so vzdelávaním citlivom voči traume a vytváral podmienky pre žiakov a žiačky, aby mali šancu na úspech. Verí v silu príbehu, ktorý prináša poznanie do škôl a má silu meniť ich.

-na obsah-

Dawn Franks

M.S.W., R.S.W. – Starostlivosť o duševné zdravie, Rada škôl v okrese Simcoe County, provincia Ontário, Kanada

Dawn mala zásadnú úlohu pri podpore vzdelávania citlivého voči traume (trauma informed education) aj v špeciálnych triedach aj na školách. Hrala dôležitú úlohu pri podporovaní učiteľského zboru a ďalších pracovníkov/čky v škole pri učení sa a naberaní skúseností. Bola advokátkou všetkých žiakov a žiačkok, aby zažívali bezpečia v školskom prostredí a tak sa mohli učiť. Integruje Dyadickú vývinovú psychoterapiu s prístupom rovnosti, diverzity a sociálnej spravodlivosti vo svojej práci.

-na obsah-

Cheri Crane - Therapeutic Family Care Program, Cobourg, Kanada

Web: Tím Therapeutic Family Care Program, Cobourg

TFC ponúka klinickú podporu deťom, mládeži a rodinám, ktorí sú zahrnutí v systéme sociálnoprávnej ochrany (na Slovensku ÚPSVaR a oddelenie SPODaSK – sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela). Deti a rodiny sú do TFC odporúčané z troch rôznych úradov (pokrývajúcich územnú pôsobnosť 3 okresov). Rodiny, ktoré sú v starostlivosti TFC a sú im poskytované služby, sú v spojení s klinickým konzultantom/tkou (Clinical Case Consultant), ktorý ich navštevuje v ich domácom prostredí, stanoví ciele pre rodinu a nadviaže spoluprácu s klientom/kou, jeho/jej rodinou a ich sociálnym pracovníkom/ pracovníčkou SPODaSK. TFC pracuje so všetkými typmi rodín, vrátane pestúnskych, adoptívnych, príbuzenských alebo biologických.

TFC má tri rôzne programy:
  1. Therapeutic Foster Home Program – Program terapeutických pestúnskych rodín
  2. Clinical Support Service Program – Program služieb klinickej podpory
  3. Mixed Modality Program – Program kombinovaných služieb

-na obsah-

Catherine McCabe

Senior klinická manažérka pre intenzívne služby pre deti z Garry Hurvitz Center pre podporu duševného zdravia v komunitách - Intenzívne služby pre deti a mládež, Sick kids Hospital, Toronto, Kanada

Získala bakalársky titul v odbore Práca s deťmi a mládežou na Metropolitnej univerzite. Vedie, manažuje a dohliada na fungovanie centra a zároveň hľadá ďalšie spôsoby ako zlepšiť kvalitu starostlivosti, inovovať a meniť program. Pracuje už 18 rokov s deťmi, mládežou a rodinami  v  Centre pre duševné zdravie v komunitách (CCMH) v rámci intenzívnych služieb. Získala ocenenie Krista Sepp Mentorship Award v roku 2011 ako uznanie za jej dlhoročný príspevok v oblasti starostlivosti o deti a mládež.

-na obsah-

Tím Institute of Childhood trauma and attachment - George Hull Center, Toronto, Kanada

Web: Tím Institute of Childhood trauma and attachment - George Hull Center

Služby, ktoré Centrum poskytuje majú viacero podôb - Služby pre podporu duševného zdravia alebo preventívne služby / služby ranej intervencie. K službám podporujúcim duševné zdravie patria aj poradenské služby, denná starostlivosť, v rámci ktorej sú ponúkané terapeutické a vzdelávacie programy pre 40 detí v 5 školských triedach. Ťažkosti, s ktorými deti a dospievajúci vstupujú do starostlivosti sú často stredne závažné až závažné psychické ťažkosti. V centre sa vedú viaceré terapeutické skupiny pre deti, pre rodičov, pre dospievajúcich. Centrum má aj program intenzívnych služieb pre rodiny, ktoré prebiehajú v domácom prostredí rodín.

Klinické služby v rámci Inštitútu majú unikátny priestor, aby rozvíjali, skúšali a overovali nové terapie, ktoré vyzerajú sľubne. Vďaka zapojeniu do rôznych iniciatív sa Inštitút snaží pozdvihovať klinickú prax pre traumatizované deti a mládež.

Všetok klinický personál, aj v rámci ambulantnej aj v rámci intenzívnej starostlivosti (rezidenčná, denná a v rodine) má výcvik a priebežné konzultácie v Dyadickej vývinovej psychoterapii (DDP), je to model liečby pre deti, ktoré zažili vývinovú traumu (často spojenú s fyzickým, sexuálnym, emocionálnym zneužívaním a zanedbávaním). Personál z týchto programov absolvoval tiež výcvik vo vyhodnocovaní a liečbe aj iných foriem traumy, rovnako ako aj na dôkazoch založených modeloch, ktoré sa venujú liečbe týchto ťažkostí (ako sú Watch, Wait and Wonder, Reflective Family Play, Trauma Focused Cognitive Behavioural Therapy, and Dialectical Behaviour Therapy).  Pracovníkom/čkam je priebežne poskytované vzdelávanie o najnovších poznatkoch v oblasti neurovied, vplyvu škodlivých zážitkov v detstve (ACE) na mozog a telo a empiricky podložených spôsoboch ako podporiť deti a mládež zvládať a vysporiadať sa s traumatickým stresom.

Centrum ponúka rôzne možnosti pri liečbe traumatického stresu, ktoré poskytuje pomocou rôznorodých modalít – napr. pomocou psychoedukácie, individuálnych prístupov, prístupov zameraných na rodinu alebo terapeutickú skupinu. Inštitút špecificky podporuje rozvoj inovatívnych na traumu zameraných programov a vyhodnocuje ich efektivitu a snaží sa ich zlepšovať.

K týmto programom patria:
  • Nurturing Connections (Podporujúce spojenia), unikátny program pre rodičov detí s komplexnou traumou slúžiaci k tomu, aby sa rodičia stali lepšími spoluregulátormi stresu ich detí
  • Inštitút v spolupráci s radou katolíckych škôl v Toronte rozvinul trauma informed Social Emotional Learning (Sociálno-emocionálne učenie citlivé k traume) program pre žiakov/čky 2. a 3. ročníka
  • Inštitút rozvíja novú klinickú prax v Neurofeedbacku a EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
  • Ako doplnok Inštitút vybudoval prvé SMART miestnosti v Kanade dostupné pre poskytovateľov v oblasti duševného zdravia a vyškolil viac ako 20 pracovníkov/čok v tejto metóde, aby mohol túto metódu využívať klinicky od roku 2023. SMART (Sensory Motor Arousal Regulation Treatment – Liečba regulácie somatosenzorického nabudenia) sa zdá byť sľubná u detí, ktoré nereagujú na iné druhy liečby. SMART zapája senzorickomotorický systém, aby umožnil terapeutickú úľavu bez potreby slov a javí sa, že je schopný zachytiť hlbokú traumu, ktorú deti zažili predtým, ako vedeli rozprávať

-na obsah-


Obľúbené príspevky z tohto blogu

Rodina z historickej perspektívy

Tento text je súčasťou dizertačnej práce: „Psychologické charakteristiky rodiča a rodiny v kontexte rôznych typov rodín“ (Husovská, 2014) Článok "Rodina z historickej perspektívy" , ktorého autorkou je PhD. Daniela Husovská , podlieha licencii Creative Commons Uveďte pôvod-Nepoužívajte komerčne 4.0 Mezinárodná . Mgr. Daniela Husovská, PhD. Ak v súčasnosti hovoríme o tom, ako sa rodina mení, ako naberá rôznorodé formy, môže byť užitočné obzrieť sa späť do histórie a zachytiť, akým vývinom rodina prešla. Vďaka tomu môžeme dať súčasný stav rodín do širších súvislostí a hlbšie porozumieť, čo všetko formovalo rodiny do dnešnej podoby. Pôvod slov, ktoré sa zaužívali pre označenie rodinného spoločenstva, nám objasňuje, aký charakter mala rodina v dávnych dobách. Latinský termín familia z etymologického hľadiska označoval všetkých, ktorí obývali jeden príbytok, teda aj sluhov a otrokov nielen pokrvných príbuzných. ©The Metropolitan Museum of Art Na čele rodin

Tréning rodičovských zručností

Obsah Čo je Tréning rodičovských zručností? Čo Vás na stretnutiach čaká? Program stretnutí Pri akých detských výzvach je tréning rodičovských zručností vhodný? Termíny stretnutí Organizačné Podmienky účasti na kurze Prihlásenie Čo je Tréning rodičovských zručností? Filiálna terapia alebo tréning rodičovských zručností je špeciálny 10-týždňový tréningový program pre rodičov, ktorý pomáha posilňovať vzťah medzi rodičom a dieťaťom použitím hrovej polhodinky raz týždenne. Skupinka 3-4 rodičov sa stretáva s lektorkami (bez detí) raz týždenne vo vopred dohodnutom čase. Výhody skupinovej formy tréningu: rodičia spolu môžu zdieľať svoje skúsenosti, prežívanie procesu učenia sa nových zručností, môžu si byť vzájomnou podporou a povzbudením, navyše zažijú, že v tom nie sú sami a aj iní majú svoje ťažkosti a nie sú perfektní, či dokonalí, ale len dostatočne dobrí. -na obsah- Čo Vás na stretnutiach čaká? Lektorky na sp