Preskočiť na hlavný obsah

PhDr. Petra Winnette, PhD

Popis


Pôvodným povolaním pedagogička, získala doktorát v odbore porovnávacích vied na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity. V rámci dlhodobého štipendia študovala vývinovú a aplikovanú psychológiu na University College Cork v Írsku. V rokoch 2017 – 2018 absolvovala vedecko-študijný pobyt na prestížnej Columbijskej univerzite v New Yorku, kde sa zaoberala výskumom v odbore afektívnej vývinovej neurovedy a sociálnej kognitívnej neurovedy. Špecializuje sa na raný neurobiologický vývin, attachment, adverzný raný vývin a vývinovú traumu. Je certifikovanou terapeutkou v USA v metóde Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP), Dyadickej vývinovej psychoterapie a Terapie zameranej na attachment. Napísala a publikovala niekoľko kníh v tejto oblasti.
Založila a od roku 2003 odborne riadi Inštitút rodinnej starostlivosti Natama. Má rozsiahlu a dlhodobú terapeutickú prax zameranú na terapiu následkov „adverzného“ detstva a vývinovej traumy u detí a dospelých. Ako prvá presadila v Českej republike tému attachmentu (vzťahovej väzby), zoznámila českú odbornú verejnosť so zahraničnými expertmi, ako sú Daniel A. Hughes, Arthur Becker-Weidman, Jonathan Baylin a s ich prácou. V priebehu rokov úspešne vyškolila veľkú skupinu českých terapeutov v metóde dyadickej vývinovej psychoterapie a naďalej túto metódu rozvíja. V súčasnosti sa okrem terapeutickej a pedagogickej praxe zameriava na výskum neurobiologického vývinu mozgu a správania.

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Rodina z historickej perspektívy

Mgr. Daniela Husovská, PhD. Ak v súčasnosti hovoríme o tom, ako sa rodina mení, ako naberá rôznorodé formy, môže byť užitočné obzrieť sa späť do histórie a zachytiť, akým vývinom rodina prešla. Vďaka tomu môžeme dať súčasný stav rodín do širších súvislostí a hlbšie porozumieť, čo všetko formovalo rodiny do dnešnej podoby.
Pôvod slov, ktoré sa zaužívali pre označenie rodinného spoločenstva, nám objasňuje, aký charakter mala rodina v dávnych dobách. Latinský termín familia z etymologického hľadiska označoval všetkých, ktorí obývali jeden príbytok, teda aj sluhov a otrokov nielen pokrvných príbuzných. ©The Metropolitan Museum of Art Na čele rodiny stál pater familias, ktorý mal neobmedzenú moc nad všetkými v rodine (Mitterauer, Sieber, 1982). V období stredoveku a feudalizmu bol na území strednej Európy charakter rodiny veľmi podobný pôvodnému významu slova familia. Rodina bola „vlastníctvom“ pána, na ktorého pozemkoch žila. Odvodzovalo sa od toho aj jej meno. Ak panstvo zmenilo majite…

Vzťahová väzba

Mgr. Daniela Husovská, PhD. Do odbornej psychologickej literatúry, v ktorej centre je rodič a dieťa (mama a dieťa), dnes neodmysliteľne patrí teória pripútania a bohaté poznanie, ktoré podnietila.
Jej základným postulátom je, že deti sú už od narodenia vybavené špecifickým správaním, ktoré môžeme nazvať „attachmentové“ („pripútavacie“) správanie. Prvýkrát na neho upozornil a pomenoval anglický psychiater John Bowlby (1969/82, 1973, 1980 in Rutter et al., 2009). Ide o správanie, ktorého hlavnou úlohou je privolať rodiča (človeka, ktorý sa o dieťa prevažne stará) v situácii ohrozenia. Dieťa môže ohrozenie vnímať zvonku, ak sa napr. objaví v jeho blízkosti niekto cudzí, alebo aj zvnútra, ak sa cíti v nepohode (je hladné, unavené,...) (Cassidy, 2008). ©The Metropolitan Museum of Art V oboch prípadoch sa snaží svojím správaním privolať svojho opatrovateľa, aby ho ochránil alebo sa postaral o jeho pohodlie. Toto „pripútavacie“ správanie má veľmi dôležitú funkciu – zabezpečuje prežitie die…